Народна банка: Поставеноста на монетарната политика е соодветна на макроекономските услови

25

Поставеноста на монетарната политика е соодветна на макроекономските услови, е најновата оценка на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка.

На седницата одржана вчера заклучено е дека засега тековите се стабилни и дека последните макроекономски показатели главно се движат во согласност со очекувањата. Согледувањата за амбиентот за спроведување на монетарната политика се непроменети во однос на претходната оценка.

Сепак, велат од Народната банка, неизвесноста и ризиците од пандемијата и натаму постојат, како во глобални рамки, така и во рамки на домашната економија.

На седницата е одлучено каматната стапка да се задржи на нивото од 1,5 проценти, а поради оценката дека ослободената ликвидност од вкупно 15 милијарди денари преку основниот инструмент на Народната банка измината година е соодветна, одлучено е на аукцијата што ќе се одржи денес да се понудат благајнички записи во непроменет износ од 10 милијарди денари.

Макроекономските показатели за бруто домашниот производ, како што се наведува, упатуваат на годишен пад на економијата во првите три квартали од годината од 5,9 проценти, што е во согласност со очекувањата од последните проекции. Во однос на четвртиот квартал, последно расположливите податоци за економската активност посочуваат на поповолни движења во домашната економија во однос на претходниот квартал. Натамошно забавување на годишниот пад бележат индустријата и прометот во вкупната трговија, кај градежништвото има забрзување на растот, а неповолни движења единствено се забележуваат кај прометот во угостителството.

Просечната годишна стапка на инфлација за 2020 година изнесувала 1,2 проценти, што е во согласност со проектираната стапка според последната проекција.

– Во услови на ревизии кај надворешните влезни претпоставки во различни насоки, сѐ уште е нагласена неизвесноста од движењето на светските цени на примарните производи во следниот период и нивното влијание врз домашните цени, согласно со неизвесните економски ефекти од вториот бран на пандемијата на ковид-19 и нејзиното времетраење, како и појавата на мутација на корона-вирусот, велат од Народната банка.

Девизните резерви се на соодветно ниво и се одржуваат во сигурната зона, со динамика на промена во последниот квартал којашто е подобра од очекуваната согласно со последните проекции. Измината година е остварен раст на девизните резерви од околу 100 милиони евра, наспроти очекуваниот пад.

Првичните податоци заклучно со декември за движењата кај вкупните депозити и вкупните кредити покажуваат натамошен солиден годишен раст, повисок од проектираниот за депозитите, а кај кредитите остварувањата се главно во рамки на очекувањата согласно со проекцијата.

Ликвидноста на банкарскиот систем во домашна валута забележа позначителен пораст, условен главно од остварувањето на дел од четвртиот пакет мерки за ревитализирање на економијата во услови на Ковид-19.

– Во такви околности, банките имаа многу ниска и повремена потреба за тргување со краткорочни денарски ликвидни средства на пазарите на пари. Поволни движења имаше и на девизниот пазар, видливи пред сѐ преку растот на нето-понудата на девизи од физичките лица на менувачкиот и девизниот пазар. Овие пазарни остварувања беа проследени со натамошно зголемување на девизната ликвидност на банките, поради што Народната банка за првпат во 2020 година интервенира со откуп на девизи. Поволните случувања на девизниот пазар продолжуваат и во првата половина на јануари, при забележан нето-откуп на девизи од страна на банките, наведуваат од централната банка.