Разрешен директорот на Театар Комедија, за в.д назначена Нора Шаќири

18

Денеска е разрешен Сашо Ристовски од функцијата директор на НУ Театар Комедија поради неправилности во работењето, утврдени од вонредниот инспекциски надзор од Министерството за култура,

Утврдено е дека директорот на театарот презел обврски над одобрените средства од Министерството за култура во вкупен износ од 8.734 486,оо денари без притоа истите да ги обезбеди од други извори. Со тоа е сторена повреда на чл.70 а, став 4 од Законот за култура.

За в.д. директор е назначена Нора Шаќири Марковиќ, кој е вработена во театарот.