Собранието на Македонија треба да си извади имотен лист

0

Собранието на Македонија не располага со имотен лист со утврдено право на сопственост за користење на земјиштето и за објектот во кој е сместено и ги извршува своите функции, забележува Државниот ревизор во својот извештај. Исто така со ревизијата е утврдено дека постои делумна сметководствена евиденција за книгите со кои располага парламентот како институција, но и дека пратеничките групи ангажираат надворешни советници без точно утврдени критериуми.

Ревизорите препорачуваат да продолжат активностите за запишување на правото на сопственост, односно правото на користење на имотот со кој располага Собранието, како и да се воспостави целосна евиденција на книгите.

Во однос на финансиските извештаи со ревизијата се нотира дека имајќи ги предвид обемот на работа и специфичната природа на функционирање, постои потреба од донесување на сметководствени политики за изготвување, презентирање и обелоденување на финансиските извештаи, со цел внесот на податоци во деловните книги да е во согласност со меѓународните сметководствени стандарди за јавен сектор.

Интересно е дека не се утврдени критериуми за
стручните квалификации и компетенции на надворешните соработници на пратеничките групи, кои согласно законските одредби, пратеничките групи имаат право да ги ангажираат.

Ревизијата смета дека од предвидените 72 канцеларии дури 26 не функционираат за својата намена да обезбедат услови за контакти на пратеникот со граѓаните од неговата изборна единица, а дека во најголемиот број од останатите општините не придонеле да се создадат соодветни услови.